Prof. Tomasz Bugaj

Maestro Adam Harasiewicz – przewodniczący Rady Naukowej

Prof. Krzysztof Jabłoński

Paweł Motyl

Prof. Piotr Paleczny

Prof. Alicja Paleta-Bugaj

Prof. Antoni Wit

 

STATUT FUNDACJI PIANISTYKI POLSKIEJ

RADA NAUKOWA FUNDACJI PIANISYKI POLSKIEJ

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Fundacja Pianistyki Polskiej (dalej: "Fundacja") została ustanowiona przez Fundatorkę Anetę Beatę Teichman aktem notarialnym z dnia 05.07.2019 r., repertorium A numer 716/2019 sporządzonym przez Notariusza Monikę Szyndak w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przy ulicy płk. Leopolda Lisa-Kuli 18/13 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1491), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 688) oraz Statutu.

2. Terenem działalności Fundacji jest cały kraj, a siedzibą jest miasto Rzeszów. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

4. Fundacja ustanowiona jest na czas nieoznaczony.

5. Fundacja może używać nazwy skróconej: FPP.

6. Nazwa Fundacji może być tłumaczona na języki obce.

7. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 2. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

1. Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie:

a. promowania pianistyki polskiej jako części kultury polskiej,

b. tworzenia warunków do rozwoju artystycznego młodym pokoleniom pianistów,

c. wspieranie edukacji muzycznej w tym młodych pianistów szczególnie uzdolnionych,

d. promowanie idei artystycznej współpracy międzypokoleniowej,

e. integracji społecznej poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,

f. rozbudzania i rozwijania zainteresowania sztuka pianistyczną w kręgach pozamuzycznych,

g. skupianie wokół idei Fundacji wybitnych przedstawicieli kultury oraz innych dziedzin życia społecznego.

2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

a. organizację Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Młodych Talentów im. Adama Harasiewicza,

b. organizację koncertów, warsztatów muzycznych,

c. działalność edukacyjną w tym szkolenia w dziedzinie muzyki,

d. współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój polskiej kultury muzycznej jak również z innymi podmiotami dbającymi o poszanowanie narodowego dziedzictwa kulturowego.

3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

4. Fundacja nie może podejmować działań w zakresie:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników, osób współpracujących z Fundacją (dalej: "pracownicy") oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej: "osoby bliskie"),

b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazania to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji pub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji, 

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie. 

 

§ 3. ORGANY FUNDACJI

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji (dalej: "Zarząd") oraz Rada Naukowa (dalej: "Rada").

 

§ 4. ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd podejmuje wszelkie działania związane z funkcjonowaniem Fundacji, które nie zostały zastrzeżona dla Rady.

2. Zarząd składa się od dwóch do pięciu członków powoływanych przez Fundatorkę na trzyletnią kadencję.

3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa Zarządu podejmują w tym zakresie jednomyślną uchwałę.

4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za udział w pracach Zarządu, a także wykonywać odpłatnie lub uczestniczyć w pracach wykonywanych na zlecenie Fundacji w ramach realizacji jej celów.

6. W zakresie, o którym mowa w  § 4 ust. 5 Statutu, z członkami Zarządu mogą być zawierane umowy cywilnoprawne oraz umowy o pracę. Umowy z członkami Zarządy zawiera w imieniu Fundacji członek Zarządu, który nie jest drugą stroną umowy. 

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą: 

a. upływu kadencji Zarządu,

b. złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi,

c. śmierci członka Zarządu.

8. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorkę przed upływem kadencji.

9. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Fundacji. W szczególności do kompetencji Fundacji należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b. realizowanie celów statutowych,

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

d. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

e. zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz osób z nią współpracujących,

f. uchwalanie rocznych planów finansowych,

g. tworzenie projektów działalności Fundacji,

h. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosowanymi przepisami o rachunkowości,

i. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji ministrowi właściwemu ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

10. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Posiedzenia zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie innego członka poprzez przesłanie informacji o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

12. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w głosowaniu za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, fax), jak również mogą głosować korespondencyjnie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

13. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jej Prezes albo inny członek Zarządu upoważniony w tym zakresie przez Prezesa.

14. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji wymagają uprzedniej Zarządu. Do spraw tych zalicza się w szczególności:

a. dokonywanie darowizn, udzielanie pożyczek,

b. rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

15. Zarząd może uchwalić szczegółowy regulamin prac Zarządu lub Rady, a także inne regulaminy określające działalność Fundacji.

 

§ 5. RADA NAUKOWA

1. Rada jest organem doradczym wspierającym rozwój inicjatyw realizowanych przez Fundację.

2. Członków Rady powołuje Prezes Zarządu na czas nieokreślony.

3. W skład Rady mogą wchodzić wybitni specjaliści reprezentujący różne obszary życia społecznego.

4. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą:

a. złożenia pisemnej rezygnacji Prezesowi Zarządu,

b. odwołania członka przez Prezesa Zarządu,

c. śmierci członka Rady.

5. Do zadań Rady należy w szczególności wydawanie opinii w sprawie działalności i rozwoju Fundacji. Opinie Rady nie mają charakteru wiążącego dla Zarządu.

6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie członka Zarządu lub Rady poprzez przesłanie informacji o posiedzeniu pocztą elektroniczną lub przekazanie informacji o posiedzeniu telefonicznie.

7. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

 

 § 6. MAJĄTEK FUNDACJI

1. Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorkę w wysokości 1000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Fundacja może czerpać środki majątkowe w szczególności z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji, subwencji oraz grantów,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku Fundacji,

e. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f. innych wpływów.

3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem dla jakiego je zorganizowano.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut może zostać zmieniony uchwałą Zarządu. Do zmiany Statutu w zakresie celów Fundacji potrzebna jest pisemna zgoda Fundatorki.

2. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Na połączenie Fundacji z inną fundacją wymagana jest zgoda Fundatorki oraz uchwała Zarządu.

3. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491). Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań Fundacji, a w pozostałym zakresie na cele podobne do celów Fundacji. W ww. zakresie Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę.

4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 

ZAMKNIJ